امور مشاركتهاي اجتماعي ، سازمانهاي مردم نهاد و خيريه هاي حوزه سلامت
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي
br ENGLISH
كارهاي انجام شده توسط خيرين استان

 

 

 

ليست موقوفات در حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني مازندران

وضعيت موجود وقف

نوع وقف

سال وقف

نام واقف

شهر

نام موقوفه

بهره برداري

 

شش دانگ عرصه از پلاك 3326به مساحت 4345مترمربع

1344

بلور خانم

ساري

دانشكده پرستاري ومامايي نسيبه

بهره برداري

احداث 70000متر زمين

1360

10نفر از مردم

شهداي زيراب

زمين بيمارستان

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت400متر مربع

1375

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت400متر مربع

1375

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت700متر مربع

1375

ابوالقاسم قاسمي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت1000متر مربع

1375

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت400متر مربع

1375

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت1000متر مربع

1375

حاج غلامحسين محمد پور

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت200متر مربع

1375

اهالي روستا

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت2500متر مربع

1375

اهالي روستا

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت448متر مربع

1375

اهالي روستا

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1375

اهالي روستا

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت800متر مربع

1375

اهالي روستا

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت500متر مربع

1375

اقاي اصغرزاده

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت250متر مربع

1375

حاج يوسف حيدري

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت2500متر مربع

1375

حاج شكرالله ولايي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت2000متر مربع

1375

منوچهر گودرزي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت200متر مربع

1375

عزت احمدي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت1200متر مربع

1375

حيدر سلطاني

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت220متر مربع

1375

حاج محمد نيك پور

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1375

اقاي عاصمي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت180متر مربع

1375

رحمت جعفري

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت500متر مربع

1375

اهالي روستا

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت350متر مربع

1375

اهالي روستا

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت200متر مربع

1375

اصغر علوي نژاد

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت650متر مربع

1375

جانعلي فرجي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت500متر مربع

1375

اهالي روستا

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت2700متر مربع

1375

اقاي دهقان

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت700متر مربع

1375

حاج علي مصلحي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت400متر مربع

1375

اهالي روستا

آمل

زمين

بهره برداري

احداث 120متر بنا

1375

حسين برزگر

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت510متر مربع

1375

ابوالحسن فلاح

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1375

اهالي روستا

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت260متر مربع

1375

اهالي روستا

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت285متر مربع

1375

اهالي روستا

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت400متر مربع

1375

حسن حسين زاده

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت450متر مربع

1375

حاج نعمت درزي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت500متر مربع

1375

مرحوم حسين گل بابازاده

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت600متر مربع

1375

مرحوم جمالدين محمدي اخا

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت400متر مربع

1375

خليل عزيزپور

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت400متر مربع

1375

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1375

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت360متر مربع

1375

حاجي نجف قنبري

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1375

سكينه عليپور

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت200متر مربع

1375

سيد حسين جعفري

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت800متر مربع

1375

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت820متر مربع

1375

سيده طاهر حسيني

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت280متر مربع

1375

علي اقا ارباب

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت500متر مربع

1375

حاج محسن خليلي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت1000متر مربع

1375

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت200متر مربع

1375

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت150متر مربع

1375

محمود امير صالحي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت3000متر مربع

1375

حاج رحمت گيلاني

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1375

سعيد سعيدي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت200متر مربع

1375

نبي الله سليمان تبار

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت5000متر مربع

1375

يحيي محمدزاده و مجتبي رضايي و حمزه رضايي و احسان گلپور

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت350متر مربع

1375

حاج ابراهيم طاهري

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت3000متر مربع

1380

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت400متر مربع

1380

حاج عباس ذوالفقاري

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت1000متر مربع

1380

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت560متر مربع

1380

حاج اكبر رضايي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت500متر مربع

1380

اقاي ابوالقاسم قاسمي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1380

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت1000متر مربع

1380

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت400متر مربع

1380

اقاي اصغر غلامي نژاد

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1380

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت250متر مربع

1380

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1380

خانم سكينه عليپور

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1380

حاج عقيل غلامي

آمل

 

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت1095متر مربع

1380

حاج صدر الله فلاح

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت400متر مربع

1380

اقاي ساروي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1380

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت400متر مربع

1380

اقاي خليلي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت400متر مربع

1380

حاجيه اسيه سلطاني

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت500متر مربع

1380

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1380

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت400متر مربع

1380

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت491متر مربع

1380

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1380

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1380

حاج سليمان سليماني

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1380

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1380

اقاي خورشيدي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت500متر مربع

1380

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت500متر مربع

1380

حاج اسحاق تبتر

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت250متر مربع

1380

حاج حسينعليپور

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1380

اقاي دوستي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1380

حاج علي نصرتي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت250متر مربع

1380

حاج علي اكبر جليلي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت405متر مربع

1380

خانم راضيه شهيدي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1380

اقاي رستم دريايي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت305متر مربع

1380

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت2000متر مربع

1380

اقاي رستم موسوي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت400متر مربع

1380

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت200متر مربع

1380

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت500متر مربع

1380

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت342متر مربع

1380

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت200متر مربع

1380

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت1000متر مربع

1380

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت2000متر مربع

1380

زمين دولتي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت500متر مربع

1380

ابراهيم مفيدي فر

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1380

ابوالقاسم قنبري

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1380

اهالي روستا

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت1200متر مربع

1380

اقاي نواييان

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت200متر مربع

1380

اهالي روستا

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت2800متر مربع

1380

رمضان خسروي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت330متر مربع

1380

اقاي بيات

آمل

زمين

بهره برداري

احداث 75 كتر بنا

1380

اقاي افضلي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت200متر مربع

1380

اقاي يحيوي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت250متر مربع

1380

نعمت هاشم زاده

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت500متر مربع

1380

ذبيح الله محمدي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت400متر مربع

1380

غلامرضا حسن زاده

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت250متر مربع

1380

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت200متر مربع

1380

حاج فض الله فلاح

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت400متر مربع

1380

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت150متر مربع

1380

رحمت خسروي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت1000متر مربع

1380

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت200متر مربع

1380

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1380

حاج رمضان باقري و ذكريا خادمي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت500متر مربع

1380

حاج دركايي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1380

محمد عليزاده و اهالي روستا

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت170متر مربع

1380

اهالي روستا

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت600متر مربع

1380

حاج اسماعيل بهرامي و شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1380

حاج عباس نهضت

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت415متر مربع

1385

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت205متر مربع

1385

اقاي نعمت الله هاشم زاده

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت1000متر مربع

1385

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1385

اقاي مهدي كاظمي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت1500متر مربع

1385

حاج حسين رمضاني

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت400متر مربع

1385

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1385

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت200متر مربع

1385

رمضان عليزاده

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت385متر مربع

1385

علي بخش كيانيان

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت500متر مربع

1385

اهالي روستا

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت2000متر مربع

1385

رمضانعلي فلاح

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت203متر مربع

1385

اهالي روستا

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت200متر مربع

1385

علي اصغر حمزه اي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت200متر مربع

1385

قاسم مهدوي و علي باباجانزاده

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت200متر مربع

1385

حاج عباس ذوالفقاري

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت250متر مربع

1385

شورا دهياري

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت160متر مربع

1385

اهالي روستا

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت3000متر مربع

1385

شورا ودهياري

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت2100متر مربع

1386

اقاي سيد صفي الله درياباري

آمل

 

بهره برداري

ساخت اورژانس 115و خانه بهداشت650ومتر مربع

1386

حاج حسين رمضاني

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت400متر مربع

1386

شوراي اسلامي

آمل

زمين

بهره برداري

ساخت خانه بهداشت300متر مربع

1386